• Meubilair gemaakt in Duitsland
  • Klimaatneutrale fabrikant
  • Rechtstreeks van de fabrikant
  • Artikel met snelle levering

Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden (“AV”) zijn van toepassing op de door hülsta-werke Hüls GmbH & Co. KG, Karl-Hüls-Str. 1, 48703 Stadtlohn, HRA 2612, vertegenwoordigd door Dr. Thomas Knecht (“hülsta”) en consumenten in de zin van § 13 BGB (“klant”) gesloten koopovereenkomsten betreffende de op shop.hulsta.com ("webwinkel") gepresenteerde goederen en producten.

1.2 Een consument in de zin van § 13 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek) is elke natuurlijke persoon die een rechtshandeling aangaat voor doeleinden die overwegend noch commercieel noch zelfstandig zijn.

2. Klantenregistratie en bestelling als gast

2.1 hülsta stelt de technische systemen ter beschikking die voor de registratie van de klant noodzakelijk zijn. Voor de registratie vult de klant het op de website van hülsta aangeboden registratieformulier in en zendt hij de daarin vermelde gegevens aan hülsta. De voor de registratie vereiste gegevens moeten door de klant volledig en naar waarheid worden verstrekt.

2.2 Bij registratie wordt een gebruikersaccount voor de online winkel aangemaakt voor de klant onder het door de klant opgegeven e-mailadres met een bijbehorend door de klant gekozen wachtwoord. De klant is verplicht zijn wachtwoord geheim te houden, het niet aan derden bekend te maken en het te beschermen tegen ongeoorloofde toegang door derden.

2.3 Aan de enkele inschrijving van de klant bij hülsta zijn geen verdere verplichtingen verbonden. De klant heeft het recht om zijn klantgegevens en/of registratiegegevens door de hülsta-klantenservice te laten verwijderen. De klantenservice is bereikbaar onder de volgende contactgegevens:

hülsta-werke Hüls GmbH & Co. KG
Kundenservice Onlineshop
Karl-Hüls-Str. 1
48703 Stadtlohn

Tel.: +49 (0) 2563 86 0 (lokaal tarief in het Duitse vaste net)
Maandag tot vrijdag 9:00 – 17:00 en zaterdag 10:00 - 17:00

E-mail: shop@hulsta.com

De enkele registratie van de klant in de systemen van hülsta schept geen enkele afnameverplichting met betrekking tot de door hülsta aangeboden goederen.

2.4 De klant is verantwoordelijk voor het bijwerken van zijn/haar persoonlijke gegevens/data. Wijzigingen kunnen door de klant online worden aangebracht in het inloggedeelte van de website onder "Mijn Account" of per telefoon.

2.5 Een bestelling kan ook als gastbestelling worden geplaatst zonder klantregistratie. In dat geval moet de klant zijn bestelgegevens voor elke bestelling opnieuw invoeren. Een klantenregistratie zoals omschreven in de bovenstaande alinea's vindt niet plaats. Verplichte informatie en informatie die absoluut noodzakelijk is voor hülsta om de bestelling van de klant te verwerken, wordt als zodanig gekenmerkt. Na het invoeren van de verplichte gegevens, selecteert de klant de gewenste verzendmethode en betaalwijze. De klant krijgt dan een overzicht van zijn bestelling, de uiteindelijke prijs en de samenstelling ervan.

2.6 Bij de huidige stand van de techniek kan niet worden gegarandeerd dat de gegevensoverdracht via internet foutloos en te allen tijde beschikbaar is. Derhalve is hülsta niet verplicht tot een voortdurende en ononderbroken beschikbaarheid van de webwinkel.

3 Sluiting van het contract en bestelprocedure

3.1 De presentatie van de goederen en producten van hülsta in de webwinkel vormt geen bindend aanbod van hülsta. De klant kan de gewenste goederen en producten zonder verplichting selecteren door op de knop [In het winkelmandje] te klikken. Deze worden vervolgens toegewezen aan een “winkelmandje”, waarvan de inhoud aan de klant wordt getoond. Geselecteerde producten en goederen kunnen uit het winkelmandje worden verwijderd door op de knop [Product verwijderen] te klikken totdat de bestelling is voltooid. Door op de knop [Naar de kassa] te klikken, krijgt de klant een overzicht van de inhoud van zijn winkelmandje, alsmede de inhoud en de uiteindelijke prijs van zijn huidige bestelselectie. Door te klikken op de knop [Bestellen met betalingsverplichting] rondt de klant het bestelproces af.

3.2 Aan het einde van het bestelproces dient de klant tevens uitdrukkelijk te verklaren dat deze AV hem ter beschikking zijn gesteld, dat hij ermee instemt en dat hij instemt met de bekendmaking en het gebruik van zijn persoonsgegevens met het oog op de controle van zijn kredietwaardigheid. De klant doet de bovenstaande verklaringen door actief de relevante controle- en bevestigingsvelden (de zogenaamde checkbox) te selecteren alvorens het bestelproces af te ronden. Door het afsluiten van deze bestelprocedure doet de klant een bindend aanbod in de zin van § 145 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek).

3.3 Indien de klant een correcte bestelling aan hülsta heeft doorgegeven, ontvangt de klant een orderbevestiging per e-mail (in de regel binnen enkele minuten). hülsta zal vervolgens de bestelling van de klant controleren en verwerken. De orderbevestiging vormt geen overeenkomst tussen de klant en hülsta (zie ook punt 3.5).

3.4 De klant heeft de mogelijkheid om geplaatste bestellingen kosteloos te annuleren totdat hülsta de verzend- en/of orderbevestiging heeft verzonden. Om te annuleren dient de klant contact op te nemen met de hülsta-klantenservice via de volgende contactgegevens:

Tel.: +49 (0) 2563 86 0 (lokaal tarief in het Duitse vaste net)
Maandag tot vrijdag 9:00 - 17:00 en zaterdag 10:00 - 17:00

E-mail: shop@hulsta.com

Een herroepingsrecht van de klant volgens artikel 9 blijft hierdoor onaangetast.

3.5 hülsta kan de bestelling van de klant accepteren door een aparte orderbevestiging per e-mail te sturen of door de goederen binnen 3 dagen te leveren. De overeenkomst tussen de klant en hülsta komt pas door deze orderbevestiging tot stand.

4. Prijzen en betalingsvoorwaarden

4.1 De in de online winkel vermelde prijzen zijn definitieve prijzen en zijn inclusief de in Duitsland geldende wettelijke belasting over de toegevoegde waarde (BTW). De koopprijs wordt opeisbaar met het verzenden van de verzend- en orderbevestiging en in overeenstemming met de volgende clausules 4.2 tot 4.6.

4.2 Facturen worden uitsluitend in elektronische vorm per e-mail opgemaakt en verzonden. In de regel ontvangt de klant de factuur op hetzelfde tijdstip als de levering van de bestelde goederen. Bij wijze van uitzondering behoudt hülsta zich het recht voor om na levering van de bestelling een factuur op te stellen en te verzenden.

4.3 In principe accepteert hülsta betaling via PayPal, creditcard en vooruitbetaling per bankoverschrijving als betaalwijzen. hülsta behoudt zich het recht voor slechts bepaalde betaalwijzen aan te bieden, afhankelijk van de respectieve kredietwaardigheid van de klant. De voor de door de klant gekozen betalingswijze vereiste gegevens worden door hülsta tijdens de bestelprocedure als verplichte gegevens opgevraagd. hülsta gebruikt de SSL-overdrachtsmethode om de persoonlijke gegevens van de klant te versleutelen.

4.4 Bij betaling via PayPal maakt de klant gebruik van een online betaaldienst. Het gebruik vereist de registratie van de klant bij PayPal. Wanneer de PayPal-betalingsmethode wordt geselecteerd, wordt de klant na het invoeren van de persoonlijke gegevens automatisch doorgestuurd naar de PayPal-bevestigingspagina. Nadat de PayPal-gebruikersgegevens zijn verstrekt, wordt de bestelling voltooid en wordt de PayPal-rekening van de klant gedebiteerd.

4.5 Alleen Mastercard en VISA creditcards worden geaccepteerd voor betaling per creditcard. Bij de betaling wordt na ontvangst van de bestelling door hülsta standaard een pre-autorisatiecontrole uitgevoerd om na te gaan of de creditcardrekening voldoende kredietwaardig is. Als de controle succesvol is, wordt de koopprijs op de creditcardrekening gereserveerd. De rekening (van de creditcard) wordt gedebiteerd nadat de bestelling is voltooid.

4.6 Kiest de klant voor de betalingsoptie “Vooruitbetaling per bankoverschrijving” en rondt hij zijn bestelling in de webwinkel af, dan stuurt hülsta de klant onmiddellijk de voor de betalingsopdracht benodigde gegevens en noodzakelijke data toe.

5. Aanmaning, terugboeking, achterstallige betaling

5.1 In geval van een terugboeking (wegens het ontbreken van de vereiste dekking van de betaalrekening, wegens het vervallen van de betaalrekening of wegens ongerechtvaardigd bezwaar van de rekeninghouder) is de klant verplicht de kosten die hülsta als gevolg van de terugboeking moet maken, voor zijn rekening te nemen. Wij behouden ons het recht voor om verdere vorderingen in te dienen. Voor het overige zijn de wettelijke bepalingen van toepassing.

5.2 Indien de klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen jegens hülsta voldoet en vervolgens door hülsta in gebreke wordt gesteld (bijvoorbeeld door een aanmaning) of indien de klant reeds op grond van wettelijke bepalingen in verzuim is omdat hij niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, is de klant gehouden de uit zijn verzuim voortvloeiende kosten en schade (zoals aanmaningskosten en incassokosten) te dragen. Wij behouden ons het recht voor om verdere vorderingen in te dienen. Voor het overige zijn de wettelijke bepalingen van toepassing.

6. Compensatie en retentierecht

6.1 Compensatie van de klant tegen de vordering door hülsta is alleen met rechtsgeldig vastgestelde resp. vaststaande en opeisbare vorderingen toegelaten.

6.2 De klant kan retentierechten alleen dan geldend maken als deze op dezelfde contractverhouding met hülsta berusten.

7. Eigendomsvoorbehoud

7.1 De goederen blijven eigendom van hülsta tot het moment van volledige betaling. Tijdens het eigendomsvoorbehoud dient de klant de goederen met zorg te behandelen en te voorkomen dat derden toegang krijgen tot de goederen of deze beschadigen. De klant is verplicht hülsta onmiddellijk op de hoogte te brengen van iedere verandering van plaats en van iedere inmenging van derden.

7.2 Indien de klant langer dan 10 dagen met de betaling in gebreke blijft, heeft hülsta het recht de overeenkomst overeenkomstig de wettelijke bepalingen te ontbinden en de goederen terug te eisen.

8. Leveringsvoorwaarden en verzendkosten

8.1 hülsta levert de goederen conform de met de klant gemaakte afspraken volgens de gekozen verzendmethode. De levertijden kunnen in de webwinkel op de detailpagina van het artikel worden gevonden en worden ook in het “winkelmandje” van de bestelling vermeld.

8.2 De bestelde goederen en producten worden steeds als een complete levering geleverd. Bij wijze van uitzondering is hülsta gerechtigd tot deelleveringen, indien dit voor de klant redelijk is. Extra kosten in verband met deelleveringen zijn voor rekening van hülsta.

8.3 De verzendkosten worden bepaald door de door de klant gekozen verzendmethode, alsmede de inhoud en het gewicht van de bestelde goederen en producten. De verzendkosten worden vóór het plaatsen van de bestelling op de overzichtspagina van de bestelling vermeld en worden door hülsta apart op de factuur vermeld.

9. Herroepingsrecht

Het volgende herroepingsrecht is van toepassing:

Annuleringsvoorwaarden

Herroepingsrecht

U hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te annuleren.

De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de goederen in ontvangst heeft genomen. In geval van een overeenkomst betreffende meerdere goederen die u in het kader van één bestelling hebt besteld en die afzonderlijk worden geleverd, bedraagt de herroepingstermijn veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in ontvangst heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (hülsta-werke GmbH & Co. KG, Karl-Hüls-Str. 1, 48703 Stadtlohn, Tel: 02563 - 86 0, e‑mail: shop@hulsta.com) door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing om deze overeenkomst op te zeggen. Daartoe kunt u gebruik maken van ons voorbeeldformulier voor herroeping, wat echter niet verplicht is.

Om de herroepingstermijn in acht te nemen, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het einde van de herroepingstermijn verzendt.

Gevolgen van herroeping

Als u deze overeenkomst herroept, moeten wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de verzendkosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander soort verzending hebt gekozen dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen, aan u terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht. Wij kunnen terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang hetgeen zich het eerst voordoet.

U dient de goederen onverwijld en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de dag waarop u ons van de herroeping van dit contract in kennis stelt, aan ons terug te zenden of te overhandigen. De termijn is in acht genomen als u de goederen vóór het einde van de termijn van veertien dagen verzendt. U draagt de directe kosten van het terugzenden van de goederen. Indien de goederen wegens hun aard niet normaal per post kunnen worden teruggezonden, worden de kosten geraamd op maximaal ongeveer 20 €. Indien de goederen wegens hun aard niet normaal per post kunnen worden teruggezonden en op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst bij u thuis werden afgeleverd, zullen wij de goederen op onze kosten afhalen. In dat geval kunnen wij de terugbetaling niet weigeren zolang wij de goederen niet hebben teruggekregen.

U hoeft alleen te betalen voor een eventueel waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies te wijten is aan een behandeling van de goederen die niet noodzakelijk is voor het testen van de kwaliteit, de kenmerken en de werking van de goederen.

10. Aansprakelijkheid

10.1 hülsta is niet aansprakelijk voor eenvoudige nalatigheid, tenzij er sprake is van schending van wezenlijke contractuele verplichtingen, waarvan de nakoming een voorwaarde is voor de goede uitvoering van de overeenkomst en waarvan de klant redelijkerwijs mag verwachten dat ze nagekomen worden. In dit geval is de aansprakelijkheid van hülsta beperkt tot de schade die bij het sluiten van de overeenkomst voorzienbaar was en typisch voor dit type overeenkomsten is.

10.2 De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid in deze clausule zijn niet van toepassing (i) voor zover aansprakelijkheid niet kan worden beperkt of uitgesloten krachtens het toepasselijke recht, in het bijzonder overeenkomstig de Wet Productaansprakelijkheid, (ii) in geval van opzet of grove nalatigheid, (iii) in geval van schade aan gezondheid, leven en ledematen, (iv) in geval van bedrieglijk opzet, alsmede (v) in geval van niet-nakoming van een overeengekomen garantie.

10.3 Geen van de verplichtingen van hülsta uit deze overeenkomst vormt een gegarandeerde eigenschap of een andere garantie. hülsta sluit iedere aansprakelijkheid uit, ongeacht de schuld, voor gebreken die op het moment van het sluiten van de overeenkomst reeds aanwezig waren.

10.4 Alle in dit artikel bedoelde uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid gelden ook ten gunste van gelieerde ondernemingen, bestuursleden, directieleden, werknemers, gemachtigden, onderaannemers, toeleveranciers en andere hulppersonen van hülsta.

11. Slotbepalingen

11.1 Indien afzonderlijke clausules of delen van clausules van deze AV ongeldig zijn of worden, tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen aan.

11.2 Op de AV en de gehele rechtsverhouding tussen de klant en hülsta is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing, met uitsluiting van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten. Indien de klant zijn gewone verblijfplaats in een lidstaat van de EU heeft, geniet de klant ook de bescherming van de dwingende bepalingen van het recht van het land waar hij zijn verblijfplaats heeft.

11.3 De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting aan op https://ec.europa.eu/consumers/odr/. hülsta is niet bereid of verplicht om deel te nemen aan een online geschillenbeslechtingsprocedure of een andere geschillenbeslechtingsprocedure bij een arbitragecommissie voor consumenten. hülsta is graag bereid om in direct contact de bezwaren van de klant weg te nemen.

Stand: december 2021

Laatst bekeken